Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas (FeedBee) Edulogi OÜ töötleb veebilehel FeedBee.io ja infosüsteemi kasutajate isikuandmeid. 

Isikute isikuandmete töötlemisel täidetakse asjakohastest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning järgitakse isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtteid. Täiendavate küsimuste esinemisel võtke kindlasti ühendust FeedBeega e-posti teel:  info@feedbee.io

 1. Mõisted

 

  1. FeedBee – Edulogi  OÜ, registrikood 14609779, aadress Roo 42 Tallinn 10312 ;

  2. Veebileht – www.feedbee.io

  3. FeedBee lahendus – rakendus nutiseadmetele nimetusega „FeedBee“

  4. Kool– Kool, kus on kasutuses FeedBee infosüsteem;

  5. Kooli Kontaktisik – Kooli poolt määratud isik, kellele edastatakse kindlate eelduste täitumisel andmeid Õpilase kohta;

  6. Õpilane – õpilane, kes kasutab FeedBee infosüsteemi;

  7. Õpetaja – füüsiline isik, kes töötab koolis olenemata töötamise alusest ja kelle tunnis õpilased kasutavad FeedBee infosüsteemi;

  8. Lapsevanem – õpilase lapsevanem või määratud eestkostja;

  9. Isik – olenevalt kontekstist võib see tähendada nii õpilast, õpetajat kui ka lapsevanemat, kooli kontaktisikut või ühte nendest.

  10. Andmed – isikuandmed ehk igasugune teave (sh nimi, kontaktandmed, õppeinfo, õppeedukus, toimingute logid jne) õpilase, õpetaja, lapsevanema ja Kooli Kontaktisiku kohta;

  11. Isikuandmete töötlemine - isikuandmetega igasugune tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

  12. Põhimõtted – käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted.

 

 1. FeedBee konto loomine ja kustutamine

 

  1. Õpilane ja Õpetaja loob konto FeedBee lahenduse või veebilehe kaudu. Konto loomiseks peab Õpilane olema Kooli õpilane ja Õpetaja Kooli töötaja.

  2. Kooli Kontaktisiku konto loob FeedBee Koolist saadud isiku andmete alusel.

  3. Konto kustutamiseks peab isik esitama taotluse FeedBeele. Kontot ei kustutata, kui selle avatud hoidmisel on õiguslik algus, muuhulgas kontoga seotud andmed, mille kustutamise tähtaeg ei ole saabunud, kuid isiku sissepääs FeedBee’sse on suletud.

  4. Konto kustutatakse, kui Õpetaja, Kooli Kontaktisik või Õpilane lahkub Koolist või Kool enam ei kasuta FeedBee'd.

  5. Pärast konto kustutamist ei ole võimalik FeedBee’d kasutada sama konto alt.

 

 1. Andmete kaitse põhimõtted ja turvalisus

 

  1. FeedBee kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks FeedBee Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. FeedBee lähtub Andmete kasutamisel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest ja teistest õigusaktidest.

  2. FeedBee hoiab tema poolt kogutud Andmeid konfidentsiaalsetena tõhusate IT turvameetmete rakendamisega. 

  3. Õpetajad ja Kooli Kontaktisikud ning Õpilased autendivad  ennast ametliku või koolile edastatud e-maili kaudu ning nendel on võimalus kaitsta ligipääs salasõnaga. FeedBee rakendab täiendavalt vajalikke seaduslikke, füüsilisi ja organisatsioonilisi abinõusid, et tagada turvaline isikuandmete töötlus.

  4. FeedBee on majutatud Eesti äriühingu poolt hallatavates ja Euroopa Liidu territooriumil asuvates serverites. Serverite ja FeedBee tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega.

  5. FeedBee kasutab andmevahetuse krüpteerimiseks https failiedastusprotokolli.

  6. FeedBee vastutab FeedBee tõrgeteta töö ning vajalike arendustööde korraldamise eest, pakub infosüsteemi kasutajatuge, korraldab FeedBee’s sisalduvate andmete säilimise ja varukoopiate tegemise. FeedBee ei vastuta FeedBee tõrgete eest, mis on põhjustatud FeedBee kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.

  7. FeedBee ei vastuta isikute poolt FeedBeesse sisestatud andmete ja dokumentide sisu eest.

  8. Koolil on kohustus tagada Õpilase, Õpetaja, Kooli Kontaktisiku ja Lapsevanema rollide ja õiguste vastavus ning hoida ära volitamata isikute ligipääs FeedBeele ja isikuandmetele.

  9. Kool vastutab enda antud rollide kaudu tekitatud kahju korral, muuhulgas Põhimõtete rikkumise ja FeedBees toimimist kahjustavate tegevuste eest.

  10. FeedBeel on õigus ühepoolselt piirata või peatada Kooli või muu isiku juurdepääs FeedBeele, kui esineb reaalne või potentsiaalne oht FeedBee või selles sisalduvate andmete turvalisusele. Isikute juurdepääsu piiramisest või peatamisest teavitab FeedBee viivitamata vastavat Kooli ja isikut ning mõlemad peavad võtma viivitamatult kasutusele meetmed ohu kõrvaldamiseks.

  11. Võimalikust andmelekkest teavitab FeedBee 72 tunni jooksul isikuid oma veebilehel  ning e-posti teel, keda andmeleke puudutas või võis puudutada. Lisaks teavitab FeedBee Andmekaitse Inspektsiooni kohase intsidendiraportite vormi kaudu. FeedBee võtab lisaks koheselt kasutusele kõik abinõud et välistada lekkinud andmete kasutamine mistahes moel teenuse kasutajate vastu. 

 

 1. Andmete kogumine

 

  1. FeedBee kogub Õpilaste ja Õpetajate andmeid nende poolse veebilehe või FeedBee Lahenduse kasutamisel ja Koolist. 

  2. Veebilehe ja FeedBee Lahendus kasutatakse vabatahtlikkuse alusel ning Andmete edastamise ulatuse ja hulga määrab isik ise, välja arvatud minimaalsed kohustuslikud Andmed.

  3. FeedBee saab Koolist andmeid Koolis õppivate õpilaste ja nende õppeklassi kohta (eelkõige klassis õppivate laste nimed, e-posti aadressid ning alla 13-aastaste laste lapsevanemate andmed) ning koolis töötavate õpetajate kohta.

 

 1. Andmete töötlemise põhieesmärk ja alused

 

  1. FeedBee eesmärk on aidata Õpetajat ja Õpilast vastastikuse tagasiside kaudu ning pakkudes kasutajale vajadusel erinevaid olukorra lahenduse ja probleemseid olukordi ennetavaid meetodeid.

  2. FeedBee andmete töötlemise peamised eesmärgid on :

   1. isikut tuvastada, 

   2. pakkuda ning tagada lahendust, mida isikud saavad kasutada operatiivse teabevahetuse korraldamiseks, mis puudutab eelkõige tunnis õpetatavat ainet; tunnis olevat töörahu ning asjaolu, kas Õpilased mõistsid tunnis räägitut, ja muid sellega seotud  asjaolusid.

   3. Õpilase kaasamine õppetöösse,

   4. õppetööga seotud dokumentide koostamine, sealhulgas tunnis puudujate ja kodutööde märkimine,

   5. õppetööga seotud statistika koostamine.

 

  1. FeedBee töötleb isikuandmeid nõusoleku, eluliste huvide kaitseks ja õigustatud huvi alusel. 

  2. Lapsevanema andmete töötlemise eesmärk on vajadusel Lapsevanemale suunata Õpilase kohta informatsiooni, mille edastamiseks küsitakse Õpilase nõusolekut, välja arvatud eluliste huvide kaitse korral, ning FeedBee kohta informatsiooni edastamine.

  3. Nõusolekul põhineva Andmete töötlemise osas on isikul õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades selleks FeedBeele e-kirja teel (info@feedbee.io ) taotluse.

  4. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole võimalik FeedBeed kasutada, kuna tegemist on peamise Andmete töötlemise alusega. 

  5. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda õigusvastaseks kuni nõusoleku tagasivõtmiseni toimunud Andmete töötlemist.

 

 1. Peamised FeedBee poolt töödeldavad Andmed

 

  1. FeedBee poolt kogutud Õpilaste Andmete töötlemise aluseks on nõusolek ning Andmete kategooriad on:

   1. Isiku üldandmed – nimi

   2. Kasutajakontoga seotud andmed – kasutajanimi, parool, e-posti aadress

   3. Kontaktandmed – e-posti aadress

   4. Suhtluskeel – eesti ja inglise keel

   5. Lapsevanema andmed – lapsevanema nimi, ja e-posti aadress

   6. Informatsioon õppimise osas – õppeklass, tunniplaan, tunnis käimised, õppe edukuse kohta andmed, eelkõige informatsioon selle kohta, kas Õpilane valdab tunnis õpitut ning tunnis oleva töörahu osas (ei sisalda Õpetaja poolseid märkusi ega hindeid, välja arvatud juhul, kui Õpilane neid ise sisestab)

   7. Informatsioon tunnis räägitust arusaamise osas

   8. Muud andmed, mida Õpilane enda soovil lisab.

 

  1. FeedBee poolt kogutud Õpetajate Andmete töötlemise aluseks on nõusolek ning kategooriad on:

   1. Isiku üldandmed – nimi

   2. Kasutajakontoga seotud andmed – kasutajanimi, parool, e-posti aadress

   3. Kontaktandmed – ametialane e-posti aadress

   4. Antavad tunnid – Õpetaja õpetatavate ainete tunniplaan koos õppeklassiga

   5. Muud andmed, mida Õpetaja enda soovil lisab

 

  1. FeedBee poolt kogutud Lapsevanemate Andmete töötlemise aluseks on õigustatud huvi ning kategooriad on:

   1. Isiku üldandmed – nimi

   2. Kontaktandmed – e-posti aadress

   3. Lapse andmed – vajalik informatsioon teada saamaks, kelle Lapsevanem on isik antud Kooli õpilastest. 

   4. Muud andmed, mida Lapsevanem enda soovil lisab

 

  1. FeedBee poolt Kooli Kontaktisiku Andmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek ning kategooriad on:

   1. Isiku üldandmed – nimi

   2. Kasutajakontoga seotud andmed – kasutajanimi, parool

   3. Kontaktandmed – ametialane e-posti aadress ja telefoninumber

   4. Ametinimetus ja kabineti asukoht

   5. Muud andmed, mida Kooli Kontaktisik enda soovil lisab

 

  1. FeedBee kasutamisel kogutakse isikustatud andmeid, millal kasutaja sisse logis ja millal tema sessioon lõppes.

  2. FeedBee töötleb erandkorras ka käesolevas punktis märkimata andmeid eluliste huvide kaitse või muul õiguslikul alusel.

  3. FeedBee ei kogu isiku eriliigilisi andmeid, välja arvatud juhul, kui isik enda soovil need edastab. Sellisel juhul on andmete töötlemise aluseks nõusolek või Õpilase eluliste huvide kaitse olenevalt olukorrast. Eluliste huvide kaitse korral on FeedBeel õigus Andmed edastada isikutele, kes aitavad FeedBee püstitatud eesmärke saavutada või on vajalikud Õpilase kaitseks, kuid vaid ulatuses, mis on vajalik selle jaoks. 

  4. Õpilase ja Õpetaja Andmete töötlemine on vajalik eelkõige isiku tuvastamiseks ning operatiivse teabevahetuse korraldamiseks antud isikute, teiste Õpilaste ja Kooli vahel. Kontaktandmeid kasutatakse peamiseks selleks, et saata teavet FeedBee kasutamise ja uudiste kohta.

 

 1. FeedBee veebilehe külastamisel kogutavad täiendavad Andmed

 

  1. FeedBee veebilehe külastamisel kogutakse ja säilitatakse külastaja kohta arvuti või arvutivõrgu IP-aadress, kasutatav internetibrauser ja seade, veebilehe külastamise kellaaeg, kuupäev ja aasta.

  2. IP-aadressi ei seota isiku tuvastamisega, välja arvatud juhul, kui külastaja logis veebilehel sisse.

  3. Andmete töötlemisega selgitatakse, millist veebilehe osa külastati ja millise aja jooksul seal viibiti.

  4. Kogutud andmeid kasutatakse veebilehe täiendamiseks ning külastusstatistika koostamiseks.

 

 1. Andmete avaldamine ja säilitamine

 

  1. FeedBee avaldab Õpilase Andmeid järgmiselt:

   1. Õpilase õppimises abi vajamise fakti edastamine Õpetajale, Lapsevanemale, Kooli Kontaktisikule või teistele Õpilastele, kes on avaldanud nõusoleku Õpilaste abistamiseks;

   2. Õpilase abistamise valmiduse fakti edastamine Õpetajale, Lapsevanemale, Kooli Kontaktisikule või teistele Õpilastele, kes on avaldanud nõusoleku abi vastuvõtmiseks.

 

  1. FeedBee avaldab isiku Andmeid isikule endale või tema seaduslikule või volitatud esindajale. Volitatud esinduse puhul on oluline esitada FeedBeele volitus.

  2. FeedBee avaldab Andmeid, kui antud kohustus tuleneb õigusaktidest või isik on andnud selleks nõusoleku.

  3. Andmeid säilitatakse nende algvormis õppeaasta kaupa 24 kuud alates õppeaasta lõppust. Õppeaasta loetakse lõppenuks 20.06. Pärast antud tähtaega Andmeid muudetakse anonüümseks ning anonüümseid Andmeid kasutatakse FeedBee infosüsteemi parandamiseks, muutmiseks, täiendamiseks, statistika koostamiseks ja muudeks tegevusteks. 

 

 1. Andmete õigsuse tagamine, Andmete muutmine ja parandamine

 

  1. Esitatud Andmete õigsuse ja asjakohasuse eest vastutavad andmete esitaja ja andmete sisestaja.

  2. Andmete muutmise õigus on isikul endal ja Koolil seoses Õpetaja või Õpilase koolist lahkumisega, õppeklassi muutumisega, tunniplaaniga ja muud õppetööga seotud.

  3. Andmete kandmisel FeedBee’sse ja Andmete parandamisel säilitatakse andmed kande tegija kohta ning kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  4. Kandetegemisena käsitletakse andmete lisamist, andmete muutmist ning kustutamist.

 

 1. Vastutav ja volitatud töötleja

 

  1. Andmete vastutav töötleja on FeedBee. 

  2. Andmetele pääsevad ligi ainult need FeedBee töötajad, kellele on see vajalik lähtudes nende tööülesannete täitmisest. 

  3. FeedBee võib õigusaktidest tulenevalt anda Andmete töötlemiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on eelkõige psühholoogid, IT-teenust pakkuv ettevõte, muud konsultandid ja teenuseosutajad (sh audiitorid, finants- ja õigusnõustajad või teised kooli jaoks IT- teenuste pakkujad.

  4. Volitatud töötlejaga on sõlmitud leping ning tal on kohustus järgida Põhimõtteid. 

  5. Andmetele on igal juhul ligipääs üksnes nendel töötajatel ja volitatud töötleja töötajatel, kes vajavad andmeid Põhimõtetes sätestatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida Andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja Põhimõtetes sätestatud nõudeid.

 

 1. Isiku õigused

 

  1. Isikul on õigus:

   1. tutvuda enda ja oma lapse kohta käivate Andmetega ja saada nendest väljatrükki ja koopiaid; 

   2. juhul, kui Andmed on valed või ebatäpsed, siis nõuda andmete parandamist;

   3. taotleda enda Andmete kustutamist või Andmete töötlemise piiramist isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juhtudel;

   4. Esitada Andmete töötlemisele vastuväiteid

   5. Pöörduda küsimustega, mis puudutavad Andmete töötlemist, FeedBee poole e-posti teel,

   6. pöörduda Andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 

 

  1. Õiguste kasutamisele kehtivad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Eesti seadustest tulenevad eeldused ja piirangud.

  2. Kui õiguse kasutamise eeldused on täidetud, täidab FeedBee taotluse 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajadusel võib FeedBee pikendada taotluse lahendamise tähtaega 2 kuu võrra teavitades sellest isikut.

  3. Kui FeedBeel on alus taotluse täitmisest keeldumiseks, saadab FeedBee põhjendatud keelduva otsuse 1 kuu jooksul.

 

 1. Põhimõtete muutmine

 

  1. FeedBeel on õigus Põhimõtteid uuendada. Veebilehel on kättesaadaval alati kehtiv Põhimõtete versioon

  2. Käesolevad Põhimõtted on kehtivad alates 01.10.2019. a

FeedBee isikuandmete töötlemise põhimõtted